Dataskyddsmeddelande

Dataskyddsmeddelande och dataskydd

 

Nedan får du information om insamlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är uppgifter som handlar om din person, till exempel namn, adress och postadress.

 

I. Ansvarig parts namn och adress

 

Den ansvariga parten enligt EU:s dataskyddsförordning och medlemsstaternas övriga nationella dataskyddslagstiftning samt andra bestämmelser i dataskyddslagstiftning är:


MMOGA Ltd.
705 A, Silvercord
Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
E-Mail: info@mmoga.com
Tfn: +852 8191 4934
www.mmoga.com

 

II. EU-representantens namn och adress

 

EU-representanten, enligt artikel 27 i dataskyddsförordningen, är:
GDPR-Rep.eu
Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG
Attorneys at Law
c/o MMOGA Ltd.
Schellinggasse 3/10, 1010 Vienna, Austria

Please add the following subject to all correspondence:
GDPR-REP ID: 16925667

 

III. Dataskyddsombudets namn och adress


Ansvarig parts dataskyddsombud är:

Eric Chen

MMOGA Ltd.

705 A, Silvercord
Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong

E-postadress: Eric@mmoga.com

 

IV. Allmän information om behandling av personuppgifter

1. Omfattningen av behandlingen av personuppgifter

Vi samlar endast in och använder v¨åra användares personuppgifter såtillvida som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en funktionell webbplats, vårt innehåll och våra tjänster. Insamlingen och användningen av våra användares personuppgifter sker på regelbunden basis endast efter användarens samtycke. Ett undantag tillämpas i de fall ett förtida samtycke inte kan fås av verkliga skäl, och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt rättsliga förordningar.

 

2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Såtillvida som vi erhåller den registrerades samtycke för behandlingen av personuppgifter utgör artikel 6 a i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

Vid behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för att kunna utföra ett avtal i vilket den registrerade är en part utgör artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen den rättsliga grunden. Detta gäller också för uppgiftsbehandling som är nödvändig för att kunna utföra åtgärder före avtalets ingående.

Såtillvida som behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse under vilken vårt företag lyder utgör artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att upprätthålla ett berättigat intresse som vårt företag eller en tredje part har, och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte har företräde framför de föstnämnda intressena utgör artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen den rättsliga grunden för behandling.

 

3. Radering av personuppgifter och lagringens varaktighet
Personuppgifterna för berörd person raderas eller blockeras så snart som ändamålet för lagringen inte längre finns. Dessutom kan sådan lagring få ske om europeiska eller nationella lagstiftare så föreskriver i EU-förordningar, lagar eller andra förordningar under vilka den personuppgiftsansvarige lyder. Blockering eller radering av data kan även ske när den i standarderna föreskrivna lagringsperioden går ut, såvida det inte föreligger behov av ytterligare lagringstid av personuppgifterna för ingåendet av ett avtal eller uppfyllandet av avtalet.

 

V. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av personuppgiftsbehandling
Varje gång vår webbplats besöks samlar vårt system automatiskt in personuppgifter och information från den besökande datorns datorsystem.
Följande uppgifter samlas in här:
(1) Information om vilken typ och version av webbläsare som används
(2) Användarens operativsystem
(3) Användarens internetleverantör
(4) Användarens IP-adress
(5) Datum och tid för besöket
(6) Webbplatser från vilka användarens system når vår webbplats
(7) Webbplatser som användarens system besöker via vår webbplats
Uppgifterna lagras också i vårt systems loggfiler. Det sker ingen lagring av dessa uppgifter tillsammans med användarens övriga personuppgifter.

 

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Den rättsliga grunden för lagring av personuppgifter och loggfiler utgörs av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

 

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Tillfällig lagring av systemets IP-adress är nödvändig för att webbplatsen ska kunna skickas till användarens dator. Därför måste användarens IP-adress sparas så länge som besöket varar.

Uppgifterna lagras i loggfiler för att säkerställa att webbplatsen fungerar. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att säkerställa att vårt IT-system är säkert. I detta sammanhang sker ingen utvärdering av personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vårt berättigade intresse för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen ligger även i dessa ändamål.

 

4. Varaktighet för lagring av personuppgifter

Personuppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs för att uppnå ändamålet för vilket de samlades in. När det gäller insamlingen av personuppgifter för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas sker detta när respektive session har slutat.

Om personuppgifter lagras i loggfiler sker detta som senast sju dagar efteråt. Att lagra en längre tid är möjligt. I så fall raderas eller överförs användarnas IP-adresser så att en tilldelning av den ringande klienten inte längre är möjlig.

 

5. Möjlighet att invända och begära radering
Insamlingen av personuppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av personuppgifterna i loggfiler är avgörande för driften av webbplatsen. Följaktligen finns ingen motsägelse för användaren.

 

VI. Användning av kakor

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter
För att besöket på vår webbplats ska vara attraktivt och för att särskilda funktioner ska kunna användas använder vi så kallade kakor på flera sidor. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet. En del av de kakor som vi använder raderas när webbläsarsessionen är slut, dvs. när du stängt webbläsaren (så kallade sessionskakor). Andra kakor ligger kvar på enheten så att vi eller vårt dotterbolag kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta kakor).
Sessionskakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Detta gäller särskilt sessionskakorna. De lagrar så kallade sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den vanliga sessionen. På så sätt känns din dator igen när du återvänder till vår webbplats. Dessa sessionskakor raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
Följande personuppgifter lagras och överförs i de permanenta kakorna:
(1) Information om deltagare i vårt affiliateprogram, via vars länk en kund har kommit in i vår butik

 

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som använder kakor är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

 

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med att använda tekniskt nödvändiga kakor är att förenkla webbplatsanvändningen för användarna. En del funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas om inte kakor används. Därför måste webbläsaren kunna kännas igen även efter ett sidbyte.

Vi behöver kakor för följande applikationer:


(1) Kundvagn
(2) Inloggningsprocess för betalning
(3) Mätning av deltagarnas prestation i affiliateprogrammet
De personuppgifter om användare som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor kommer inte att användas för att skapa användarprofiler.

Av dessa skäl ligger vårt berättigade intresse också i behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

 

4. Varaktighet för lagringen av personuppgifter och Möjligheten för invändning och radering
Kakor lagras på användarens dator och överförs av denne till vår webbplats. Därför har du som användare full kontroll över användningen av kakor. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av kakor. Redan sparade kakor kan raderas när som helst. Det kan även göras automatiskt. Om kakorna inaktiveras för vår webbplats kan eventuellt inte alla funktioner på webbplatsen användas fullt ut.

 

VII. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter
Genom att ge ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, där du får information om aktuella och intressanta erbjudande från oss. Varorna och tjänsterna i reklamen namnges i förklaringen om samtycke.
För registrering till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade dubbelt opt-in-förfarandet. Det innebär att efter din registrering skickar vi ett e-postmeddelande till dig på den e-postadress som du angett, och i det meddelandet ber vi dig att bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar blockeras din information och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom lagrar vi din IP-adress och tider för när du registrerade dig och bekräftade detta. Syftet med detta förfarande är att bevisa att du har registrerat dig, och, om så är nödvändigt, reda ut eventuellt missbruk av dina personuppgifter.
Det enda som behövs för att nyhetsbrevet ska skickas till dig är din e-postadress. Efter att du har bekräftat sparar vi din e-postadress för ändamålet att skicka nyhetsbrevet till dig.

 

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

 

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter
Insamlingen av användarens e-postadress görs för att kunna skicka nyhetsbrevet.

 

4. Varaktighet för lagring av personuppgifter
E-postadressen lagras så länge som det finns en prenumeration på nyhetsbrevet.

 

5. Möjlighet för invändning och radering
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrevet sänt till dig och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan göra detta genom att klicka på den länk som finns i varje e-postmeddelande med nyhetsbrevet, genom att skicka ett e-postmeddelande till accounts@mmoga.de eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som uppges i trycksaken.

 

VIII. Registrering

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter
På vår webbplats kan användare registrera sig genom att ange sina personuppgifter. Personuppgifterna anges i en indatamask, överförs till oss och lagras. En överföring av personuppgifterna till tredje part äger endast rum om våra partnerföretag behöver personuppgifterna för att behandla beställningen. Följande personuppgifter samlas in under registreringen på vår webbplats:
(1) Kön
(2) För- och efternamn
(3) E-postadress
(4) Adress
(5) Lösenord
När registeringen görs lagras även följande uppgifter:
(1) IP-adress
(2) Datum och tid för registreringen
Som en del i registreringen erhålls även användarens samtycke till att dessa personuppgifter behandlas.

 

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

När det gäller samtycke är den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Om registreringen innebär att ett avtal, i vilket användaren är en part, fullgörs, eller utförandet av åtgärder före avtalets ingång, är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

 

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter
En registrering av användaren krävs för att ett avtal med användaren ska kunna fullgöras eller för att utföra åtgärder före avtalets ingång.

 

4. Varaktighet för lagringen av personuppgifterna
Personuppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in.
Detta gäller under registreringen för att ett avtal ska kunna fullgöras eller för att utföra åtgärder före avtalets ingång när personuppgifterna inte längre behövs för att avtalet ska genomföras. Även efter att avtalet ingåtts kan det finnas behov av att lagra den avtalsslutande partens personuppgifter för att uppfylla avtalade eller rättsliga förpliktelser.

 

5. Möjlighet till invändande och radering
Som användare kan du alltid och när som helst välja att avbryta registreringen. Du kan ändra de personuppgifter om dig som finns lagrade när du vill.
Kontakta oss på den adress som anges i trycksaken eller skicka ett e-postmeddelande till accounts@mmoga.de.
Om personuppgifterna behövs för att ett avtal ska fullgöras eller för utförandet av åtgärder före avtalets ingång, kan en förtida radering av personuppgifterna endast ske så länge inte avtalsenliga eller rättsliga förpliktelser förhindrar en förpliktelse att radera.

 

IX. Användning av vår webbutik

 

Om du vill göra beställningar i vår webbutik måste du ange dina personuppgifter för att avtalet ska kunna fullföljas; vi behöver dina personuppgifter för att fullfölja din beställning. De personuppgifter som krävs för behandling av avtalet är markerade. Ytterligare information är frivillig. Vi behandlar de personuppgifter som du har angett när vi behandlar din beställning. För detta ändamål kan vi föra dina personuppgifter vidare till tredje parter. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen:

På grund av affärs- och skatteregler måste vi lagra din adress och dina betalnings- och beställningsuppgifter i tio år. Efter två år kommer vi dock att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, dvs. dina personuppgifter kommer endast att användas för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

 

X. Kontaktformulär och e-postkontakt

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter
På vår webbplast finns ett kontaktformulär som du kan använda för att ta kontakt på elektronisk väg. Om en användare godkänt detta alternativ överförs de personuppgifter som angetts i indatamasken till oss och lagras. Dessa personuppgifter är:
(1) E-postadress
(2) Tid för e-postmeddelandets avsändning
För behandlingen av personuppgifterna under avsändningen erhålls ditt samtycke och hänvisas till i detta dataskyddsmeddelande.
Alternativt kan du ta kontakt via den tillhandahållna e-postadressen. I så fall kommer användarens personuppgifter som överförs via e-post att lagras.
I detta sammanhang röjs inga personuppgifter för tredje parter. Personuppgifterna används uteslutande för att behandla konversationen.

 

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Finns ett samtycke är den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som överförs när ett e-postmeddelande sänds är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Om e-postmeddelandets syfte är att ingå ett avtal finns ytterligare rättslig grund i artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

 

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter
Vi behandlar enbart personuppgifter från inmatningsmasken för att behandla kontakten. När det gäller kontakt vi e-post inbegriper det även det krävda berättigade intresset för behandlingen av personuppgifterna.
Övriga personuppgifter som behandlas under sändningen är till för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa att våra IT-system är säkra.

 

4. Varaktighet för lagringen av personuppgifter
Personuppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. För personuppgifterna från inmatningsformuläret i kontaktformuläret och dem som skickats via e-post, gäller detta när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen är avslutad när det av omständigheterna framgår att relevanta fakta har fått ett slutligt klargörande.
Ytterligare personuppgifter som samlades in under sändningen kommer att raderas senast inom sju dagar.

 

5. Möjlighet till invändande och radering
Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna. Om användaren kontaktar oss via e-post kan hen invända när som helst invända mot att hens personuppgifter lagras. I så fall kan konversation inte fortsätta.
Kontakta oss på den adress som finns på trycksaken eller skicka ett e-postmeddelande till accounts@mmoga.de.
I så fall kommer alla personuppgifter som lagrats under kontakten att raderas.

 

XI. Meddelande om Google Analytics

 

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics använder "kakor", som är textfiler som placeras på din dator, som en hjälp för webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som alstras av kakorna om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer din IP-adress att begränsas av Google inom EU:s medlemsstater och i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbplatsoperatör kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla webbplatsoperatören med ytterligare tjänster som associeras med användningen av webbplatsen och internet.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.

Du kan vägra användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar på din webbläsare. Vi skulle dock vilja påpeka att i så fall kan du kanske inte använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och som avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att uppgifterna behandlas av Google genom att ladda ner och installera detta insticksprogram för webbläsaren som finns på följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Den statistik som vi samlar in gör att vi kan förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. För de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA, har Google godkänt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, liksom dataskyddsförklaringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att skicka ett e-postmeddelande till accounts@mmoga.de.

 

XII. Google Remarketing


Denna webbplats använder applikationen Google Remarketing. Det är ett förfarande med vilket vi skulle vilja kontakta dig igen. Denna applikation gör att du kan se våra annonser efter att ha besökt vår webbplats när du fortsätter att använda internet. Detta görs med hjälp av kakor som lagras i din webbläsare, genom vilka ditt användningssätt när du besöker olika webbplatser registreras och utvärderas av Google. Det är så här Google ser dina tidigare besök på vår webbplats. En kombination av de insamlade uppgifterna från återmarknadsföringen med dina personuppgifter, som kan lagras av Google, sker inte enligt Google. Enligt Google används pseudonymer i synnerhet vid återmarknadsföring. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Våra berättigade intressen ligger i våra marknadsföringsintressen och för att informera dig om våra produkter och tjänster.

 

XIII. Integrering av Twich.tv


Vi har integrerat Twitch.tv:s spelare och chatt direkt på vår webbplats. Vi ger inte själva några personuppgifter till Twitch.tv Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vilka personuppgifter som Twitch.tv samlar in, information om ändamålet och omfattningen av insamlingen av personuppgifterna och hur de behandlas av Twitch.tv kan du läsa om i Twitch.tv:s integritetspolicy. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet. [Länk till Privacy Policy Twitch.tv https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/].

 

XIV. Integrering av YouTube-videor


(1) Vi har inkluderat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, och de finns på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i det "utökade dataskyddsläget", vilket innebär att inga personuppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Det är endast när du spelar videor som de uppgifter som nämns i punkt 2 överförs. Vi kan inte påverka denna dataöverföring. Den rättsliga grunden för integreringen av YouTube är atikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.
(2) När du besöker webbplatsen behåller YouTube informationen om att du har öppnat den motsvarande ämnessidan. Dessutom kommer de personuppgifter som avses i punkt IV i denna förklaring att överföras. Detta görs oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto via vilket du loggas in eller inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google associeras dina personuppgifter direkt med ditt konto. Om du inte vill associeras med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube sparar dina personuppgifter som användarprofiler och använder dem i ändamålen reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågestyrd design av webbplatsen. Sådan utvärdering sker särskilt (även för ej inloggade användare) för att uppnå efterfrågestyrd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att återkalla skapandet av dessa användarprofiler, men då måste du kontakta YouTube för att utöva denna rätt.

(3) Mer information om YouTubes ändamål med och omfattning av insamlingen och behandlingen av personuppgifter finns i integritetspolicyn. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har godtagit EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XV. Dina rättigheter


Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:
1. Rätt till information,
2. Rätt till rättelse och radering,
3. Rätt till begränsning av behandling,
4. Rätt att invända mot behandlingen
5. Rätt till dataportabilitet.
6. Dessutom kan du i princip återkalla ditt medgivande till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter när som helst med verkan för framtiden. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagligheten för den behandling som utförs på grundval av samtycke fram tills återkallandet sker.

Du har också rätt att till datainspektionen lämna in klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter.

 

Från och med maj 2018


SUPPORT CENTER
m_key:ZyjefvgE8GPporHyfgKl