Användarvillkor för våra affiliater

1.0 Inledning

Partnerprogrammet på webbplatsen www.mmoga.com erbjuds av företaget MMOGA Limited. För alla partneravtal gäller endast följande användarvillkor. Dessa gäller även för alla affärsrelationer, även om de inte är särskilt föreskrivna på nytt. Användarvillkoren accepteras genom registrering till partnerprogrammet.


2.0
Varierande villkor för deltagare är icke-bindande så länge de inte uttryckligen och accepteras av www.mmoga.com i skriftlig form.

2.1 Ingående av avtal

Avtalet tas i bruk när www.mmoga.com accepterar en deltagarregistrering. Anställda på www.mmoga.com är inte berättigade att skapa muntliga sidoavtal eller att ge verbala garantier som övergår avtalets innehåll.

2.2
Minderåriga (minderåriga) är spärrade från att delta i partnerprogrammet.

3.0 Ansökan / Registrering

Varje deltagare som ansöker genom registrering med www.mmoga.com. Under registreringen måste deltagaren ange sitt namn eller namnet på personen som berättigat denne att företräda ett företag, en giltig adress (inte postbox), telefon, faxnummer och en e-postadress. Deltagaren är skyldig att meddela www.mmoga.com direkt om ändringar i dessa angivelser. Om angivna uppgifter är felaktiga, har www.mmoga.com rätten att omedelbart avbryta avtalet.

4.0 Partners

4.1
Deltagare i partnerprogrammet kallas partners. Dessa partners främjar www.mmoga.com erbjudanden genom att marknadsföra hyperlänkar, Därmed mottar de en kompensation i enlighet med följande regleringar.

4.2
Deltagande i partnerprogrammet är kostnadsfritt för partners, Valet av angivet marknadsföringsmaterial är fritt för partners. Länkar som används kan tas bort eller ersättas när som helst.

 

4.3

MMOGA reserverar rättigheterna att ändra villkoren, oavsett om det gäller alla eller specifika priskontrollportaler.

5.0 Varianter

5.1
www.mmoga.com betalar en viss summa som bestäms av partnern för varje bedömning, i enlighet med följande klausuler.

* Betalning per försäljning;
Endast kunder som ingått ett giltigt avtal i www.mmoga.com webbutik inom 30 dagar efter medling blir bedömt. Denna bedömning är en procentandel av avtalsvärdet. Om ingått avtal är icke-effektivt, avbeställt eller på annat sätt återkallat, avbryts provisionen.

5.2
Nivån på summan på ett bedömningsvärde är förutbestämt av www.mmoga.com. Denna nivå kan ändras av www.mmoga.com med minst 1 % när som helst med en frist på 3 arbetsdagar. Partners informeras omedelbart om ändringen av www.mmoga.com.

6.0 Loggning och bedömning

6.1
www.mmoga.com loggar alla klick och samlar in statistik. Loggarna finns tillgängliga i området för säker partner.

6.2
Sponsorer är skyldiga att inkludera HTML-koden som tillhandahålls av www.mmoga.com på sin webbplats för att samla in och logga användare som vidareskickas från partnerns webbplatser (kodskydlighet). Partners informeras av www.mmoga.com om nödvändiga tekniska ändringar via e-postmeddelande. Partners är skyldiga att omedelbart implementera potentiella ändringar. Att inte installera, borttagning och manipulering av koden ger www.mmoga.com rätten att avsluta avtalet med omedelbar verkan.

6.3
Partnern är ensam ansvarig för korrekt hänvisning av referenten.

6.4
Standard HTML-koder för länkar, banners o.s.v. tillhandahålls av www.mmoga.com och får inte ändras av partners. Om ändringar sker, har www.mmoga.com rätten att omedelbart avbryta avtalet.

7.0 Avtalsstraff

7.1
Om en partner avsiktligt försöker påverka statistiken och därigenom mängden betalning från sponsorn genom att använda avsevärda ansträngningar för manipulation (se exempel i punkt 6), kommer ett avtalsstraff på 3.500 EUR plus moms att förfalla. Detsamma gäller om en användare som tidigare har blivit bannad från partnerprogrammet på grund av upprepat beteende deltar i eller på nytt försöker delta i programmet genom att ange ett falskt namn och identitet.

8.0 Utbetalning
8.1
Efter återbetalningsperioden på 2 veckor,betalas den insamlade summan från föregående månad ut den första dagen på nästa månad via banköverföring eller PayPal.

8.2
Om partnern är ämne för tysk omsättningsskatt, sker utbetalningen plus den rättsliga tyska momsen. Partnern är skyldig att meddela www.mmoga.com vid ändringar av att denne omfattar omsättningsskatten med bevisning som tillhandahålls av ansvarig finansmyndighet. Om sådant bevis inte finns vid utbetalning, är omsättningsskatten kvarstående och betalas i enlighet med detta. En efterföljande redovisning är inte möjlig av organisatoriska och tekniska skäl.

8.3
Så länge den månatliga summan inte överstiger 30 EUR, sker utbetalning tillsammans med utbetalningen den följande månaden. Ränteavkastning betalas inte. Om en partner meddelar att avbryta avtaleti förtid, är saldot förverkat till förmån för www.mmoga.com om summan inte överstiger 30 EUR, i annat fall sker utbetalning med följande bokföring.

8.4
Provisioner som sker i samband med MMOGA lojlitetsrabatt genom värvning med kundstatus "Livstidskund" kompenseras inte, och upphövs respektive senare.

9.0 Meddelande om brister och garanti

Deltagarna måste utan fördröjning kontrollera tjänsten och bokföringen. Tydliga fel måste omedelbart påtalas till www.mmoga.com i skriftlig form. Sådana brister som inte kunde upptäckas omedelbart trots noggrann undersökning, måste omedelbart meddelas till www.mmoga.com efter att de har uppdagats.

10.0 Uppsägning

10.0
Avtalet kan sägas upp när som helst inom en period av 3 arbetsdagar.

10.2
Rätten att avvisa avtalet av exceptionella och viktiga skäl förblir intakt. Försök att påverka bedömningarna enligt avtalet berättigar www.mmoga.com att säga upp avtalet utan föregående meddelande. Detta gäller särskilt för flertalet mass-klick för användning av missledande länkar eller illegalt innehåll, spam, manipulation eller icke-installation av datainsamlingskod eller falska uttalanden. Ytterligare skadeståndsanspråk såväl som i synnerhet påståendet om ett avtalsenlig straff enligt punkt 7 i detta avtal och att en ansökan om åtal väcks, är under alla omständigheter reserverade.

11.0 Tekniska defekter

11.1
www.mmoga.com säkerställer en månatlig genomsnittlig tillgänglighet för tjänsten vid 95 %. Inom denna tidsperiod garanteras bokföring på www.mmoga.com.

11.0
www.mmoga.com ansvarar inte för avsiktliga attacker på dess servrar och internet från tredje parter (hackare, virus, DoS-attacker o.s.v.)

12.0 Förbjudet innehåll

12.1
Utskick av oönskade e-postannonser (spam), användning av vilseledande länkar och uttalandet av falska e-postadresser, namn och data är förbjudet.

12.2
www.mmoga.com verifierar inte innehållet på partnerwebbplatser och är därför inte ansvariga för det. Deltagaren måste ersätta och harmlöst hålla www.mmoga.com från skador som kan uppstå för www.mmoga.com på grund av ett avskräckande avtalsbrott.

12.3

www.mmoga.com är berättigade att omedelbart avbryta avtalet i händelse av ett sådant grundläggande avtalsbrott i denna fråga.13.0 Allmän ansvarsbegränsning

Skadeståndsanspråk mot www.mmoga.com utesluts så länge som avsiktligt eller grovt oaktsamt beteende eller kränkning av en grundläggande avtalsförpliktelse inte gäller. Detsamma gäller för skadeståndsanspråk från indirekta skador eller sådana skador som uppstår på grund av brister. Allt ansvar är begränsat till skador som kan vara förutsägbara vid tidpunkten för ingående av avtal och som är typiska för en sådan skada.

14.0 Textform

Förtydliganden till www.mmoga.com och ändringar i avtalet kräver textform (e.post, fax). Detta gäller även upphävandet av kravet på textformuläret.

15.0 Integritetsskydd

Deltagarnas uppgifter sparas av www.mmoga.com i syfte för avtalsbehandling och kommunikation inom partnerprogrammet. De används endast inom gränserna för avtalsmässig prestation och skickas inte vidare till tredje parter eller för marknadsföringssyften.

16.0 Salvatorisk klausul

Skulle någon klausul i dessa föreskrifter vara ineffektiv, är effektiviteten i alla andra bestämmelser opåverkade.


SUPPORT CENTER
m_key:ZyjefvgE8GPporHyfgKl